Scut în jurul ICCV?…

În opinia mea, în România, dacă ,,te pui” cu oameni importanți, cu influență și putere, nu ai nici un fel de șansă. Oricât de vizibil ar fi că ai dreptate, oricâte probe aduci că ai fost nedreptățit, nu contează, vinovații își văd de treburile lor suspecte, nestingheriți de nimeni.

Generalizez, știu, dar am circumstanțe atenuante.

În cunoscutul caz ICCV, despre care scriu constant din mai 2014, lucrurile stau cam așa:

Ni s-a dat dreptate, OIPOSDRU constatând că

Procedura de evaluare şi selecţie a grupului ţintă realizată de beneficiar nu este viabilă, că nu s-a desfăşurat în condiţii de transparență, nu s-au respectat principiile de liberă concurenţă, de tratament egal şi de nediscriminare a candidaţilor, nu s-au luat măsurile necesare pentru a preveni apariţia situaţiilor de conflict de interese şi implicit susţinerea celor mai bune propuneri de proiecte.”

În ciuda acestui fapt însă, nici o măsură nu a fost luată, iar sesizările mele sunt invalidate, pentru că s-ar fi emis titluri de creanță pentru recuperarea banilor europeni cheltuiți în proiect.

Abuzul, discriminarea, conflictul de interese, banii de la bugetul de stat etc. nu contează, potrivit acestei abordări. 

Toate instituțiile par să facă scut în jurul ICCV și al domnilor Zamfir și Cace…

Care este măsură acestor nedreptăți? Până unde se întinde acest scut? Cine și de ce îi apără pe Zamfir & Co?

Ca să aflu dimensiunile acestei protecții, am depus azi o sesizarea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva celor care ne-au discriminat cu ocazia concursului de la ICCV. Discriminarea este deja constatată și dovedită de OIPOSDRU în raportul său.

Sunt foarte curioasă ce va urma… Nimic bun pentru noi, firește… Dar de ce să nu cunoaștem noi dimensiunile răului din țara asta?

Către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Petiție

                                       10 martie 2016

Petent: Elena Dragomir

Adresa de corespondență a petentului:…

Date de contact:…

Email:…

Telefon:…

În luna noiembrie 2015, Organismul Intermediar POSDRU din cadrul Ministerului Educației Naționale (OI POSDRU) a constatat discriminarea la care eu și alte sute de cercetători români am fost supuși de către Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții (ICCV), Academia Română,  cu ocazia organizării și desfășurării concursului pentru selectarea grupului țintă de doctoranzi și postdoctoranzi în proiectul POSDRU  „Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, ID 141086.

OI POSDRU a constat discriminarea în urma  efecturii în vara și toamna anului 2015 a unui control, ca urmare a sesizarii (atasat – anexa nr. 1) pe care am depus-o împreună cu alți 37 de cercetători din România încă din luna mai 2014.

În raportul pe care l-a întocmit în urma controlului (atașat – anexa nr. 2), OI POSDRU a arătat, printre altele, următoarele:

Candidații care au participat la selecție au fost din toată țara, de aceea considerăm că nu au fost trataţi similar candidaţii din Bucureşti cu cei veniţi din afară Bucureştiului, nerespectându-se principiul egalităţii de şanse şi de tratament (anexa nr. 2, pag.24);

Comisiile de evaluare pentru doctoranzi și postdoctoranzi au fost din punct de vedere al disciplinelor proiectelor ce urmau să fie evaluate insuficiente. Exemple în acest sens sunt proiectele de cercetare care au avut teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, artă, științe politice etc., astfel nerespectându-se principiul egalităţii de şanse şi de tratament; (anexa nr. 2, pag.24);

Și mai grav, toate proiectele pentru care s-au depus contestații, având teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, artă, științe politice etc. au fost respinse din „lipsa de competență” a membrilor comisiilor de contestații în a reevalua candidaturile doctoranzilor/postdoctoranzilor, deci fără respectarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminatoriu; (anexa nr. 2, pag. 25)

Soluționarea contestațiilor doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost realizată din punct de vedere formal, s-a răspuns doar de doi dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, fiecare pe câte un post-it. Nu există pentru nici una dintre contestații un răspuns oficial/formal (cu antetul solicitantului, semnătură și ștampilă; anexa nr. 2, pag. 25)

Nu au fost realizate fișe individuale de punctaj/procese verbale pe etape pentru doctoranzi și postdoctoranzi, în care să fie menționate aspecte legate de evaluarea dosarelor depuse, a proiectelor cât și a probei orale, fapt ce a condus la suspiciuni privind corectitudinea procesului de evaluare a postdoctoranzilor cât și a doctoranzilor. Nu există nici un document din care să reiasă care este punctajul obținut de fiecare candidat în cele trei etape ale evaluării, deci nu a putut să fie făcut public), fiind de asemenea o situație de nerespectare a principiul transparenței. (anexa nr. 2, pag. 25)

Toate aceste aspecte ne conduc, din punct de vedere organizatoric/administrativ, spre faptul că evaluarea doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost riguroasă, realizată cu responsabilitate și cu respectarea standardelor de etică profesională, nerespectându-se principiile transparenței și al liberei concurenţe, de tratament egal şi nediscriminatoriu. (anexa nr. 2, pag. 25)

Ţinând cont de toate cele prezentate în acest capitol, privind suspiciunea OI/3298/SJCSN/02.06.2014 – respectiv modul în care a fost organizată selecția grupului țintă al proiectului POSDRU/159/1.5/S/141086, apreciem că procedura de evaluare şi selecţie a grupului ţintă realizată de beneficiar nu este viabilă, că nu s-a desfăşurat în condiţii de transparență, nu s-au respectat principiile de liberă concurenţă, de tratament egal şi de nediscriminare a candidaţilor, nu s-au luat măsurile necesare pentru a preveni apariţia situaţiilor de conflict de interese şi implicit susţinerea celor mai bune propuneri de proiecte. (anexa nr. 2, pagina 50)

În urma constatării neregulilor de către OI POSDRU (inclusiv a discriminării), printr-o serie de sesizări adresate Președintelui Academiei Române, Președinției României, Ministerului Fondurilor Europene, Departamentului Național de Luptă Antifraufă și Departamentului Național Anticorupție (atașat – anexa nr. 3) am solicitat luarea măsurilor legale împotriva celor care se fac vinovați. Academia Română nu mi-a răspuns, în vreme ce Președinția României, Ministerul Fondurilor Europene, Departamentul Național de Luptă Antifraufă și Departamentului Național Anticorupție au redireționat sesizarea mea la OIPOSDRU MEN. Acesta din urmă mi-a răspuns pe data de 1 martie 2016 (atasat, anexa nr. 4), anunțându-mă că a propus invalidarea sesizării mele, sub motiv că OIPOSDRU MEN a emis titluri de creanță pentru toate cheltuielile care fuseseră validate și rambursate beneficiarului proiectului (i.e. ICCV). Menționez că este vorba de un proiect în valoare de 8 milioane de lei noi, pe care ICCV în calitate de beneficiar i-a cheltuit în perioada de implementare a proiectului, anume 07.04.2014-07.10.2015. Din cele 8 milioane de lei, beneficiarului i-au fost valitate și rambursate 1,7 milioane de lei, iar în noiembrie 2015, OIPOSDRU a emis titluri de creanță pentru 1,5 milioane.

Așadar, se poate formula concluzia ca singura preocupare (și competență) a OIPOSDRU este legată de recuperarea fondurilor europene cheltuite într-un proiect despre care același OIPOSDRU a arătat că ,,nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate ori conformitate, stabilite prin prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare” (anexa 2, pagina 151).

Având în vedere că, administrativ, nimeni (nici Academia Română, nici Ministerul Fondurilor Europene, nici Ministerul Educației) nu este dispus să ia măsurile pentru corectarea și sancționarea ilegalităților constatate și probate de către OIPOSDRU în raportul său (anexa 2), precum și competențele și atribuțiile pe care le are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), mă adresez dumneavoastră cu rugăminte de a analiza acest caz de discriminare a unui grup de sute de cercetători români doctoranzi și postdoctoranzi, de a aplica sancțiunile pe care le veți considera potrivite și de a monitoriza comportamentul viitor al celor care s-au făcut vinovați de această discriminare.

În opinia mea, instituția care ne-a discriminat este Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, reprezentată legal de către domnul director Cătălin Zamfir (Sediul: str. Calea 13 Septembrie, nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti, Cod fiscal: 4267150, Domiciliul fiscal: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti), iar persoanele care ne-au discriminat sunt:

  • Domnul Cătălin Zamfir (director al ICCV, Academia Română); Sediul: str. Calea 13 Septembrie, nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti, Cod fiscal: 4267150, Domiciliul fiscal: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti;
  • Managerii proiectului POSDRU „Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, ID 141086, adică domnii Cătălin Zamfir și Sorin Cace (cercetător angajat al ICCV), Sediul: str. Calea 13 Septembrie, nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti, Cod fiscal: 4267150, Domiciliul fiscal: str. Calea 13 Septembrie nr.13, etaj 2, sector 5, Bucureşti;
  • Membrii comisiei de evaluare, după cum urmează: Prof.univ.dr. Ioan Mărginean (reprezentând ICCV), Prof.univ.dr. Elena Zamfir (ICCV), Cercetător științific 1, dr. Sorin Cace (ICCV), univ.dr. Gheorghe Zaman (Institutul Național de Economie, Academia Română), Prof.univ.dr. Mariana Cordun (Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport), Prof.univ.dr. Gheorghe Marinescu (Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport), Prof.univ.dr. Ilie Bădescu (Institutul de Sociologie, Academia Română), Prof.univ.dr. Gheorghe Toma (Academia Națională de Informații), Prof.univ.dr. Vasile Dancu – Director Școală Doctorală (Academia Națională de Informații).

Vă mulțumesc!

Cu deosebită considerație,

Elena Dragomir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s