OI POSDRU MEN încearcă să facă lumină în cazul scandalului de la ICCV

Încă o dată scriu despre proiectul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale” (POSDRU/159/1.5/S/141086).

În urma controlului făcut de OI POSDRU MEN la ICCV, în vara lui 2015, s-au constat, printre altele, următoarele:

Echipa de control consideră că fiecare membru al comisiei de evaluare (mai puțin cei de la IEN) s-au aflat în conflict de interese, prin aceea că au participat la evaluarea candidaţilor, angajați/afiliaţi instituţiei din care fac parte, prin aceasta nerespectând prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(2) din contractul de finanțare

În conformitate cu Decizia de numire a comisiilor de evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât și a celei de contestații pentru realizarea activității A4.2 – Organizarea competiției și înregistrarea bursierilor din proiect, dată de Directorul ICCV – domnul prof. univ.dr.Cătălin Zamfir/managerul proiectului la acea dată, și prin faptul că mare parte din membrii acestor comisii de evaluare sunt persoane implicate în implementarea proiectului din partea beneficiarului și a partenerilor în proiect, rezultă că li se aplică prevederile contractului de finanțare, respectiv prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) din contract.

Un alt aspect demn de menționat este faptul că cheltuielile cu remunerația membrilor comisiilor de evaluare pentru doctoranzi/postdoctoranzi cât și a celor din comisia de soluționare a contestațiilor pentru activitatea A 4.1 – Elaborarea metodologiei de acordare a burselor și pentru A4.2 – Organizarea competiției și înregistrarea bursierilor din proiect nu au fost solicitate la rambursare în Cererea de Rambursare (CR) 2 și CR3. Aspect ce se explică, din punctul de vedere al echipei de control, prin faptul că au fost depuse foarte multe contestații privind evaluarea candidaților și memorii la care echipa de implementare a proiectului a trebuit să răspundă contestatarilor și Institutului de Cercetări Economice ”Constantin C. Kirițescu” – din cadrul Academiei Române, căruia îi este subordonat, anticipând pericolul de a fi considerați în conflict de interese. Pentru contracararea acestei situații de fapt s-a hotărât să nu fie solicitate la rambursare acele cheltuieli ce privesc activitatea A4.2 – Organizarea competiției și înregistrarea bursierilor din proiect.

Componenţa comisiei de evaluare a fost publică doar pentru câteva ore ( conform celor menționate în contestațiile doctoranzilor/postdoctoranzilor) tocmai pentru a nu realiza cei care urmau să fie evaluați că membrii comisiei de evaluare sunt în conflict de interese cu majoritatea candidaţilor, respectiv în culpă de a nu fi respectat prevederile art. 8 alin.(1) și alin.(2) – Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor din contractul de finanțare.

A existat un conflict de interese ce s-a manifestat între prof.univ.dr.Ioan Mărginean, prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercetător științific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. Cătălin Zamfir și postdoctoranzii Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Glăvan Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Neguț Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, Stănescu Iulian, Stănescu Simona Maria și Tomescu Cristina, ce sunt angajați ai ICCV, și că beneficiarul nu a întreprins toate măsurile necesare pentru evitarea conflictului de interese, aşa cum este prevăzut în articolul art. 8 alin.(1) – Conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor din contractul de finanțare actualizat, fapt pentru care se impune: recuperarea tuturor cheltuielilor salariale realizate şi validate pentru prof.univ.dr.Ioan Mărginean, prof.univ.dr. Elena Zamfir, Cercetător științific 1, dr. Sorin Cace, prof.univ.dr. Cătălin Zamfir, pentru activitatea 4.1 și 4.2; recuperarea burselor acordate și mobilităților pentru postdoctoranzi: Arpinte Daniel-Gabriel, Cosmin Briciu, Gheondea-Eladi Alexandra, Glăvan Eugen, Mihalache Florentin Flaviu, Mihnea Preotesi, Neagu Gabriela, Neguț Adriana, Petrescu Claudia, Pop Cosmina Elena, Popescu Raluca Andreea, Serban Monica Carmen, Stănescu Iulian, Stănescu Simona Maria și Tomescu Cristina.

Echipa de control consideră că prof.univ.dr.Gheorghe Toma – ANI și prof.univ.dr.Vasile Dancu –ANI s-au aflat în conflict de interese, prin aceea că au participat la evaluarea candidaţilor, angajați ai instituţiei din care fac parte, respectiv: Filip Valentin-Fernand (chiar dacă este cadru didactic asociat), Mihalache Veronica și Negrescu Mihaela Georgiana, membrii comisiei de evaluare de la ANI neputând să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă şi imparţială/ să execute activităţile prevăzute în contract, într-o manieră profesionistă, obiectivă şi imparţială, din motive privind „alte interese” ( respectiv: sprijin în realizarea unor lucrări/studii, realizarea unor sarcini legate de serviciu, etc.).

Evaluarea doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost riguroasă, realizată cu responsabilitate și cu respectarea standardelor de etică profesională, nerespectându-se principiile transparenței și al liberei concurenţe, de tratament egal şi nediscriminatoriu;

Ponderile aferente criteriilor de evaluare, folosite de comisiile de evaluare pentru evaluarea candidaților, au fost postate pe site-ul proiectului odată cu rezultatele finale și nu odată cu demararea competiției, cum ar fi fost normal. Considerăm că nu a fost respectat principul transparenței.

Din punct de vedere organizatoric/administrativ, beneficiarul trebuia să se asigure că, criteriile de eligibilitate aferente selecției doctoranzilor/postdoctoranzilor sunt clare, au ponderi sau punctaje pentru a putea ulterior evalua proiectele candidaților, fără a fi modificate ulterior.

Urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de postdoctoranzi (15-18 mai 2014), 316 dosare, comisia de evaluare postează pe site-ul proiectului două tabele – TABEL CU CANDIDATI CARE NU LUCREAZA IN INVATAMANT/CERCETARE și TABEL CU CANDIDATII ELIGIBILI, în care nu este precizat punctajul obținut ca urmare a evaluării dosarelor depuse, creând suspiciuni privind modul în care a fost realizată evaluarea respectivă și nerespectând principiul transparenței. De asemenea, nu există un proces verbal de etapă în care să fie menționate aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronunța privind evaluarea dosarelor depuse, dacă a fost realizată o analiză tehnică a dosarelor sau o evaluare științifică, dar este puțin probabil să se fi realizat o evaluare științifică, având în vedere termenul de trei zile și numărul de dosare ce trebuiau evaluate.

Urmare a procesului de evaluare a dosarelor depuse de doctoranzi (15-20 mai 2014), 202 dosare, comisia de evaluare postează pe site-ul proiectului un tabel – Tabel cu candidați burse doctorale, în care nu este precizat punctajul obținut ca urmare a evaluării dosarelor depuse, creând suspiciuni privind modul în care a fost realizată evaluarea și nerespectând principiul transparenței. De asemenea, nu există un proces verbal de etapă în care să fie menționate aspectele legate de evaluarea dosarelor. Echipa de control nu se poate pronunța privind evaluarea dosarelor depuse, dacă a fost realizată o analiză tehnică a dosarelor sau o evaluare științifică, dar este puțin probabil să se fi realizat o evaluare științifică, având în vedere termenul scurt, faptul că aproximativ în aceiași perioadă sau evaluat și dosarele postdoctoranzilor, iar comisiile de evaluare au avut în comun câte șase din cei nouă membrii.

În timpul competiției, a fost introdusă ca și condiție de eligibilitate – o adeverinţă din care să reiasă că doctoranzii/postdoctoranzii sunt angajați într-o unitate de învățământ superior sau centru de cercetare. Această adeverință nu a fost menționată: în anunțul concursului din data de 18.04.2014 de pe site-ul proiectului, în Metodologia de selecție postată pe site-ul proiectului în 28.04.2014 și nici în „Clarificare condiţii de eligibilitate”, publicat pe site-ul ICCV în data de 9 mai 2014, deci nu a fost făcută publică solicitarea, nerespectându-se principiul transparenței;

Notele celor 317 de candidaţi/postdoctoranzi intervievaţi se grupează în câteva mari calupuri, fără valori intermediare;

Componența comisiei de evaluare a candidaților și cea a comisiei de soluționare a contestațiilor a fost făcută publică doar pentru câteva ore în data de 23 mai 2014. Considerăm că nu s-a dorit să se facă publică, cu adevărat, componența comisiilor de evaluare a candidaților și cea a comisiei de soluționare a contestațiilor, fiind de asemenea o situație de nerespectare a principiul transparenței;

Anunțul privind interviul pentru postdoctoranzi din data de 18.05.2014 a fost postat la ora 23:15, specificând că faptic el va începe în data de 19.05.2014 la ora 9:00.

Candidații care au participat la selecție au fost din toată țara, de aceea considerăm că nu au fost trataţi similar candidaţii din Bucureşti cu cei veniţi din afară Bucureştiului, nerespectându-se principiul egalităţii de şanse şi de tratament;

Membrii comisiilor de evaluare au avut un prim contact cu proiectele de cercetare evaluate în momentul în care acestea erau susținute de candidați la interviu;

În comisiile de evaluare au participat și alte persoane decât cele care erau trecute în deciziile privind constituirea comisiilor de evaluare, de exemplu prof.univ.dr. Radu Baltasiu care a participat la interviul postdoctorandului Crăițoiu Constantin.

Comisiile de evaluare pentru doctoranzi și postdoctoranzi, au fost din punct de vedere al disciplinelor proiectelor ce urmau să fie evaluate insuficiente. Exemple în acest sens sunt proiectele de cercetare care au avut teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, artă, științe politice etc. astfel nerespectându-se principiul egalităţii de şanse şi de tratament

Toate proiectele pentru care s-au depus contestații, având teme pe domeniile: geografie, hidrologie, psihologie/psihiatrie, istorie, artă, științe politice etc. au fost respinse din „lipsa de competență” a membrilor comisiilor de contestații în a reevalua candidaturile doctoranzilor/postdoctoranzilor, deci fără respectarea principiilor tratamentului egal şi nediscriminatoriu;

Soluționarea contestațiilor doctoranzilor/postdoctoranzilor nu a fost realizată din punct de vedere formal, s-a răspuns doar de doi dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, fiecare pe câte un post-it. Nu există pentru nici una dintre contestații un răspuns oficial/formal ( cu antetul solicitantului, semnătură și ștampilă ).

Nu au fost realizate fișe individuale de punctaj/procese verbale pe etape pentru doctoranzi și postdoctoranzi, în care să fie menționate aspecte legate de evaluarea dosarelor depuse, a proiectelor cât și a probei orale, fapt ce a condus la suspiciuni privind corectitudinea procesului de evaluare a postdoctoranzilor cât și a doctoranzilor. Nu există nici un document din care să reiasă care este punctajul obținut de fiecare candidat în cele trei etape ale evaluării, deci nu a putut să fie făcut public), fiind deasemenea o situație de nerespectare a principiul transparenței.

Modul în care s-a realizat ocuparea locurilor rămase vacante, după semnarea contractelor, este în contradicție cu comunicatul de pe site-ul proiectului din data de 2.06.2014, în care se menționa: ”Candidații care nu vor semna contractul în perioada stabilită sunt considerați retrași, locul acestora fiind ocupat de următorii de pe listă în ordinea mediilor obținute la concurs.”

Având în vedere aspectele mai sus menționate, valoarea totală a cheltuielilor afectate de neregulă, pentru proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086, este în valoare de 865.479,40 lei = 1.847.559,40 lei +17.920,00 lei ( tranșa II de prefinanțare2 ). – Suma ce reprezintă prefinanțare nerecuperată, se va recupera prin emiterea unei decizii de recuperare a prefinanțării

Cuantumul creanţei bugetare rezultate din nereguli: Valoarea creanţei bugetare rezultate din nereguli este de 570.425,49 lei, din care: .contribuţie din fonduri UE: 1.570.425,49 lei.

Buget total: valoarea totală eligibilă a contractului a fost estimată la 8.009.766,00 lei – Bugetul proiectului la data semnării contractului de finanţare POSDRU/159/1.5/S/141086.

Acestea sunt doar câteva date. Procesul verbal încheiat în urma controalelor putând fi văzut aici.

ICCV a răspuns că procedura de control nu a fost respectată:

Elemente procedurale

Încălcat art. 21 alin. OUG nr. 66/2011

  (2) În termen de maximum 10 zile de la primirea de către structura de control competentă conform prevederilor art. 20 a oricărei solicitări ca urmare a aplicării prevederilor art. 18, aceasta are obligaţia organizării activităţii de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.

  (6) În cazul în care sunt necesare activităţi de verificare la faţa locului, echipa nominalizată va notifica structura supusă verificării cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data declanşării acţiunii, precizându-se scopul şi durata acesteia.

Menţionăm faptul că art. 21 alin. 23 din OUG nr. 66/2011 prevede că – “termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepțiile prevăzute la alin. 25 și 26″. În acest sens, solicitam OI MECS să analizeze și să constate că se impunea aplicarea art. 60 lit. d cu aplicarea prevederilor aceluiaşi articol pct. 4, faţă de neemiterea proceselor-verbale de constatare a neregulilor în termen de 90 de zile, aşa cum este legal prevăzut.

Activitatea de control a fost demarată ca urmare a transmiterii la sediul OIPOSDRU-MESC a sesizărilor de nereguli, înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/3467/SJCSN/05.06.2014 și OI/3298/SJCSN/02.06.2014, de candidați la concursul organizat în luna mai 2014 în vederea acordării de burse doctorale și postdoctorale prin proiectul POSDRU/159/1.5/S/141086 cu titlul „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” finanțat prin FSE, al cărui beneficiar este Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, al Academiei Română.

Menţionăm faptul că nu au fost respectat art. 21 alin. 5 si 6 din OUG nr. 66/2011

(5) În vederea constatării neregulilor şi stabilirii creanţelor bugetare, conducerea instituţiei publice în cadrul căreia funcţionează structura de control în situaţiile de excepţie/derogare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) şi b), la art. 20 alin. (7) şi, după caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în celelalte situaţii, aprobă:

  1. a) componenţa nominală a echipei care va efectua verificarea şi constatarea;
  2. b) durata activităţi de verificare;
  3. c) mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea creanţei bugetare rezultate din nereguli şi a debitorilor;
  4. d) structura sau structurile verificate.

(6) În cazul în care sunt necesare activităţi de verificare la faţa locului, echipa nominalizată va notifica structura supusă verificării cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data declanşării acţiunii, precizându-se scopul şi durata acesteia.

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, al Academiei Română nu a primit o adresa de informare privind controlul la fata locului.

Se observa ca activitatea de control a inceput la mai mult de un an de la data sesizărilor de nereguli înregistrate la OIPOSDRU-MECS cu nr. OI/3467/SJCSN/05.06.2014 și OI/3298/SJCSN/02.06.2014.

ICCV reclamă o „abordare lipsita de profesionalism a echipei de control”, pe care o acuză că formulează „supozitii, insinuari, concluzii tendentioase, rea vointa preluate din sesizarile de nereguli”. Potrivit ICCV,

Încă de la început se vede intenţia de culpabilizare a ICCV în calitate de beneficiar al contractului de către cei doi ofiţeri angajaţi ai OI MECS.

Prezentând în preambulul procesului verbal de constatare o sesizare care nu-şi are obiectul cei doi ofiţeri demonstrează faptul că toate activităţile de verificare au avut un singur scop: desfiinţare acestui proiect.

E nevoie probabil de o schemă detaliată ca să înțeleagă domnii și doamnele de la ICCV că ei înșiși au distrus acest proiect.

Răspunsul final se lasă așteptat.

UPDATE, 27 noiembrie 2015: Răspunsul final a venit şi ne-a dat dreptate.

4 thoughts on “OI POSDRU MEN încearcă să facă lumină în cazul scandalului de la ICCV

  1. Pingback: Noul guvern de tehnocrați și scandalul de la Academie | Elena Dragomir

  2. Pingback: OIPOSDRU MEN ne-a dat dreptate: În mai 2014, a fost un simulacru de concurs la Academia Română | Elena Dragomir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s